Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 685 ʂyn` 4d 去聲