Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 830 ts‘iăn 1a 平聲陰