Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1220 paă` 4d 去聲