Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 220 fi 1a 平聲陰