Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1310 ts‘iŋ 1a 平聲陰