Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 324 tsi` 4d 去聲