Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 670 tʂin` 4d 去聲