Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 390 tʂ‘u´ 2b 平聲陽