Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 187 ts‘z 1a 平聲陰