Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1489 im 1a 平聲陰