Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 334 pi` 4d 去聲