Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 861 yănˇ 3c 上聲