Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 67 xuŋ` 4d 去聲