Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 1019 kawˇ 3c‘ 入聲作上聲