Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 626 mun´ 2b 平聲陽