Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1081 luă´ 2b 平聲陽 𤄷 𨰠