Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 944 naw´ 2b 平聲陽