Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 491 ly` 4d‘ 入聲作去聲