Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1586 siăm 1a 平聲陰 𩆧