Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 864 siănˇ 3c 上聲