Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 629 in´ 2b 平聲陽