Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 532 ts‘ajˇ 3c 上聲