Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 84 xjaăŋ 1a 平聲陰