Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 72 paăŋ 1a 平聲陰