Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 568 maj` 4d 去聲