Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 881 k‘iănˇ 3c 上聲