Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1178 taă´ 2b‘ 入聲作平聲