Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1173 xjaă´ 2b 平聲陽