Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 250 k‘uj´ 2b 平聲陽