Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 593 ts‘yn 1a 平聲陰