Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 3 t‘uŋ 1a 平聲陰