Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 404 tʂy´ 2b‘ 入聲作平聲
尤侯5 1429 tʂiw´ 2b‘ 入聲作平聲