Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1478 t‘ǝw` 4d 去聲