Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 57 suŋ` 4d 去聲