Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 218 tʂuj 1a 平聲陰