Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1213 jaă` 4d 去聲