Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1308 k‘iŋ 1a 平聲陰 𨆪