Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 927 k‘iăw 1a 平聲陰