Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 97 tsaăŋ 1a 平聲陰