Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1574 tʂam` 4d 去聲