Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 848 xiăn´ 2b 平聲陽