Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 278 xujˇ 3c 上聲