Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 542 majˇ 3c 上聲