Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 466 tʂy` 4d 去聲