Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 770 fan` 4d 去聲