Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1135 xuă` 4d 去聲 𥛔