Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 56 kuŋ` 4d 去聲