Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 635 yn´ 2b 平聲陽 [伍𧶊人名]