Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 374 k‘y 1a 平聲陰