Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1399 xiw 1a 平聲陰